Malé a střední podnikání

Rubrika obsahuje základní informace týkající se přímé i nepřímé podpory malých a středních podniků v tuzemské ekonomice.

Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020

Jednou z priorit vlády ČR je podpora konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů, kteří reprezentují více než 1 milion ekonomických subjektů v ČR, tj. 99,84 % všech podnikatelů. Současně zaměstnávají přes 1,8 mil. zaměstnanců, na vývozu se podílí cca 51 % a na dovozu cca 56 %. Malé a střední podniky hrají významnou roli pro rozvoj endogenního potenciálu jednotlivých krajů v České republice, protože jsou významně podnikatelsky i společensky spjaty s daným regionem a tvoří regionální podnikatelskou páteř.

Zákon 47/2002 o podpoře malého a středního podnikání

Zákon upravuje systém a nástroje státní podpory MSP (mimo zemědělskou a lesnickou prvovýrobu). Zákon definuje formy (návratná finanční výpomoc, dotace, finanční příspěvek, záruka, úvěr se sníženou úrokovou sazbou) a oblasti podpory (mj. projekty zaměřené na investice, hospodářské a technické poradenství, získávání informací o podnikání, projekty výzkumu a vývoje, nová pracovní místa, účast na veletrzích).

Definice MSP

Žadatelé o podporu v programech pro malé a střední podniky (MSP) musí jako příjemci veřejné podpory od 1. ledna 2005 splňovat novou definici Evropské unie pro MSP, která vstupuje v platnost pro členské země EU ke stejnému datu.

  • Klastry

    Co jsou klastry, jak a proč klastry fungují a jaký přínos mohou organizace, ať už jde o velkou či malou firmu, obchodní komoru, univerzitní fakultu, výzkumnou organizaci, státní správu nebo krajskou samosprávu, mít z vládní klastrové politiky nebo podpůrného programu.

  • Management MSP

    Problematika managementu malých a středních podniků a firem, tzn. procesu řízení jednotlivých vnitropodnikových činností, jehož cílem je zvýšení efektivnosti fungování těchto firem.