Zdroje financování z EU

Pro Českou republiku byly v programovém období 2014–2020 vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. Oproti programovému období 2007–2013 došlo v systému čerpání z evropských fondů k zavedení některých novinek, na evropské i české úrovni.

Co je nového v programovém období 2014-2020?

Oproti programovému období 2007-2013 došlo v systému čerpání z evropských fondů k zavedení některých novinek. A to na evropské i české úrovni. Mezi nejdůležitější z nich patří:

  • rozšíření počtu zapojených fondů (nově i EAFRD a EMFF, tedy fondy politiky rozvoje venkova a Společné námořní a rybářské politiky)
  • nastavení systému předběžných podmínek
  • vyšší měřitelnost přínosu podpořených operací (důraz na plnění stanovených indikátorů)
  • finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání (výkonnostní rámec)
  • vyšší míra uplatnění územně specifického přístupu a využití integrovaných nástrojů;
  • vyšší míra uplatnění finančních nástrojů na úkor dotací.

V českých podmínkách mezi hlavní novinky patří především:

  • snížení počtu programů (snížení počtu tematických OP a ustavení jednoho Integrovaného regionálního operačního programu na místo původních sedmi ROPů)
  • koncepce Jednotného metodického prostředí (má zajistit stejná pravidla skrze celý systém)
  • rozšířené fungování monitorovacího systému (zjednodušení administrativy, žadatel již nebude muset tisknout žádné papíry).text text text 

Programy pro období 2014-2020

Přehled programů pro období 2014-2020

Základním nástrojem pro podporu českých podnikatelů z fondů Evropské unie v programovacím období 2014-2020 je Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).


Aktuality: