Právo EU

Rubrika poskytuje základní informace o právu Evropské unie. Zabývá se strukturou práva EU, základními normami a procesy evropského zákonodárství a vztahem evropské a národní legislativy. Důraz je kladen na podnikatelsky důležité předpisy, uvedena je proto také charakteristika unijního práva z pohledu podnikatelů. Rubrika je doplněna řadou odkazů na oficiální zdroje Evropské unie.

Právo ES pro podnikatele

Charakteristika práva Evropských společenství z pohledu podnikatelů i zaměstnanců. Dokument přibližuje základní pojetí práva ES, instituce a legislativní proces, strukturu a obsah práva ES a také aplikaci práva ES v praxi.


Celní kodex Společenství

Celní kodex je základním celním předpisem platným a závazným pro všechny státy Evropské unie. Kodex se aplikuje na obchod mezi Společenstvím a třetími zeměmi a na zboží, na něž se vztahují Smlouvy.

Základy práva ES

Základní práva platná v EU, principy fungování EU, instituce a pravomoci. Prameny práva ES, právní nástroje a systém právní ochrany. Průběh legislativního procesu a ukotvení práva ES v právním systému.


Označní CE a související předpisy

Označení CE znamená, že výrobek splňuje všechny náležitosti daných směrnic. CE nesouvisí s kvalitou, musí být umístěno na výrobcích prodávaných v EU vyjma výrobků, na které se nevztahují tzv. směrnice nového přístupu.